วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสตูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดสตูล
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ คือ รัฐรู้อย่างไร ประชาชนรู้อย่างนั้น ซึ่งเป็นการให้โอกาสประชาชนรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ แต่เป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ตามคำจำกัดความที่ว่า เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
สำนักงานจังหวัดสตูลในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน โดยใช้หลักประหยัด ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยการจัดสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดสตูลจังหวัดสตูล   คือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดสตูล
กลุ่มงานอำนวยการ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสตูล
www.satun.go.th หรือ E-mail: satun@moi.go.th
โทร./โทรสาร 0 7471 1055